fbpx

Privacyverklaring

VBV Consulting BVBA, gevestigd aan Frans Standaertlei 5 2180 Ekeren-Mariaburg, KBO nr. 0552.816.559 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.vbvconsulting.be Frans Standaertlei 5 2180 Ekeren-Mariaburg +32 479 93 40 54.
Peter Van Bel is de Functionaris Gegevensbescherming van VBV Consulting BVBA. Hij is te bereiken via peter@vbv-consulting.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Alle andere persoonsgegevens die u ons wenst te verstrekken

Wij verwerken in principe enkel de gegevens die uzelf aan VBV Consulting BVBA meegedeeld heeft.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via peter@vbv-consulting.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VBV Consulting BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • promotie zodat VBV Consulting BVBA u op de hoogte kan houden van cursussen en activiteiten
  • in het kader van het beheer van de klantenrelatie (bv. om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren); en/of
  • het beheer van de contractuele relatie tussen uzelf en VBV Consulting BVBA doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

VBV Consulting BVBA is genoodzaakt uw persoonsgegevens te verwerken naar aanleiding van het eventuele sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst tussen uzelf / een (rechts)persoon die u vertegenwoordigt en haar.
Mits uw voorafgaande toestemming kan VBV Consulting BVBA uw gegevens gebruiken, in het bijzonder uw e-mailadres en uw telefoonnummer om u commerciële mededelingen (van haarzelf en haar partners) te sturen en u bv. op de hoogte te houden van cursussen en activiteiten.
U beschikt te allen tijde over het recht om uw eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken, met name door contact op te nemen met peter@vbv-consulting.be.

Geautomatiseerde besluitvorming
VBV Consulting BVBA neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw gegevens over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor uw persoon.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VBV Consulting BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen 6 maanden, indien er in de periode van 6 maanden na het verkrijgen van uw persoonsgegevens geen contractuele relatie tot stand komt tussen VBV Consulting BVBA en uzelf / een (rechts)persoon die u vertegenwoordigt).
De gegevens die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen VBV Consulting BVBA en uzelf / een (rechts)persoon die u vertegenwoordigt worden bewaard tijdens de uitvoering van de overeenkomst en tot het verstrijken van de wettelijke archiverings- en verjaringstermijn (10 jaar) of desgevallend een andere de bij wet opgelegde termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
VBV Consulting BVBA verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden waarmee een overeenkomst werd gesloten en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dat zijn derden die in opdracht van VBV Consulting BVBA handelen als verlener van verschillende diensten die nodig zijn om zowel uitvoering te geven aan uw verzoek om informatie (bv. over onze diensten), als uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen VBV Consulting BVBA en uzelf / een (rechts)persoon die u vertegenwoordigt).
Aangezien uw gegevens intrinsiek verband houden met (potentiele) contractuele relatie tussen VBV Consulting BVBA en uzelf / een (rechts)persoon die u vertegenwoordigt, kan VBV Consulting BVBA uw gegevens dus overmaken aan een andere vennootschap indien zij haar activiteiten volledig of gedeeltelijk zou verkopen, overdragen, inbrengen of op een andere manier overdragen, of een fusie zou aangaan met een andere vennootschap, of een andere reorganisatie van haar onderneming zouden doorvoeren.
Buiten die gevallen deelt VBV Consulting BVBA geen gegevens van u met derden die ervan gebruik zouden kunnen maken voor hun eigen behoeften.
Uw gegevens worden niet opgeslagen op servers die zich buiten de Europese Unie bevinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. VBV Consulting BVBA gebruikt enkel functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt deze cookies niet weigeren als u onze website wil lezen. Deze cookies worden verwijderd bij het afsluiten van de browser, zodat u zelf niets hoeft te ondernemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Overeenkomstig de wetgeving, kan u inzage krijgen in uw gegevens. Onjuiste gegevens worden verbeterd op uw verzoek.
Hiertoe richt u een aanvraag aan peter@vbv-consulting.be, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs. U maakt in deze kopie best uw pasfoto en uw Rijksregisternummer (RR nr.) zwart.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
(Als u geen/niet langer onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, klik dan hier. — nog niet van toepassing)
Indien VDV Consulting BVBA uw gegevens verwerkt op basis van de toestemming die u ons daarvoor heeft gegeven, dan hebt u ook het recht om bepaalde gegevens te wissen, de verwerking van bepaalde gegevens te beperken, of bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.
U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u aangewezen derde te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VBV Consulting BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via peter@vbv-consulting.be.

Inwerkingtreding en wijzigingen
VBV Consulting BVBA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. Die wijzigingen worden u ter kennis gebracht via een individuele kennisgeving, en zullen van kracht zijn 5 (vijf) dagen na de publicatie ervan.
Laatste datum van wijziging: 18 juli 2018